Privacy Policy
Privacy Policy

Integritetspolicy

Gäller för CEMEX.se


CEMEX AB (”Cemex”/”Vi”) tar hänsyn till din integritet vid insamling av personuppgifter och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("Dataskyddsförordningen").

 Med detta informationsdokument ("Integritetspolicy") avser Vi att fullgöra våra skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.

 En viktig del i denna skyldighet är att den som uppgifterna gäller informeras om de personuppgifter som lagras och behandlas av Cemex i samband med att du besöker vår webbsida www.cemex.se, om du är i kontakt med Cemex i egenskap av kund, underleverantör eller arbetssökande.

 För att göra det lättare för dig som användare att hitta den information som du letar efter kan du klicka på det kapitel som du är intresserad av att ta del av:

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

3. KATEGORIER AV PERSONUPPIFTER

4. HUR OCH VARFÖR VI behandlar DINA PERSONUPPGIFTER

5. ÄNDRING AV ÄNDAMÅL

6. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

7. SÄKERHETSÅTGÄRDER

8. DINA RÄTTIGHETER

9. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

10. KONTAKTA OSS

  

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig:       CEMEX AB

Organisationsnummer:          556089-9287

Adress:                                Jörgen Kocksgatan 4, 211 20 Malmö

Telefon:                                040-317550

E-post:                                 andreas.liikane@cemex.com

 

2. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Cemex kan komma att samla in dina personuppgifter vid olika tillfällen och för olika ändamål. Det beror på om du är i kontakt med Cemex i egenskap av kund, underleverantör eller arbetssökande.

 Direkt kommunikation: I vissa fall kommer du att ge oss information om din identitet, kontaktinformation, finansiell information och övrig information genom den kontakt du tar med oss genom vår webbsida, post, telefon, e-post eller genom andra kommunikationskanaler. Detta kan ske när du:  

 • Efterfrågar eller köper våra produkter eller tjänster
 • Skickar in en arbetsansökan
 • Efterfrågar marknadsföringsinformation om våra produkter eller tjänster
 • Levererar tjänster eller produkter till oss
 • Besöker vår hemsida (cookies)

Cemex samlar in personuppgifter som behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy från externa adresskällor och från den registrerade själv. Vi samlar även in personuppgifter från registrerade personer i samband med kontakt och förfrågningar via andreas.liikane@cemex.com eller på vår hemsida www.cemex.se. Vi kan komma att samla in teknisk data med hjälp av cookies, serverns loggar och liknande teknik.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPIFTER

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras. De kategorier av personuppgifter som Cemex kan komma att behandla är:

 

 • Uppgifter om identitet såsom namn, användarnamn och liknande information
 • Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Marknadsföring och kommunikationsinformation såsom dina preferenser när du mottar marknadsföringskommunikation från Cemex och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser
 • Teknisk information såsom inloggningsdata, internetprotokolladresser, webbläsartyp och -version, plug-intyper för webbläsare och versioner, tidszon och inställning, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt den här webbplatsen
 • Användarinformation såsom hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster

 

4. HUR OCH VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Nedan har Vi sammanställt för vilka ändamål och med vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter samt vilka kategorier av personuppgifter som behandlas och hur länge de lagras.

 

Ändamål med behandlingen:

 

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Lagrinstid

Registrering av ny användare (till exempel kund eller underleverantör)

a)Kontaktinformation

b)Identitetinformation

Fullgörande av avtal

Så länge som du är kund eller leverantör.

Hantering av relation till dig i egenskap av användare samt kund/ potentiell kund:

a)Administrera dina beställningar och betalningar

b) Ge dig förslag och

rekommendationer om

våra produkter och

tjänster som kan vara

av intresse för dig

a)Kontaktinformation

b)Identitetinformation

c)Marknadsföring och kommunikationsinformation

a) Fullgörande av avtal

b) Fullgörande av lagstadgad skyldighet

c) Berättigat intresse

Kommunikationsinformation om potentiell kund lagras i ett år efter avslutad kommunikation.

 

Beställnings och betalningsinformation lagras i max 7 år efter beställt tjänst för fullgörande av skyldigheterna som följer av tillämpliga redovisnings- och bokföringslagar.

Använda dataanalys för att förbättra vår webbsida, produkter, tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter

a) Teknisk information

b) Användande

Berättigat intresse

12 månader

För att kunna utvärdera din arbetsansökan och kommunicera till dig när du skickar in en arbetsansökan till oss.

a)Kontaktinformation

b)Identitetinformation

c)Curriculum Vitae

d)Referens information

 

För att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

En månad efter att rekryteringsprocessen har tagit slut När rekryteringsfirma använts.

 

12 månader när Cemex rekryterar själv.

 

5. ÄNDRING AV ÄNDAMÅL

Vi behandlar endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in dina personuppgifter för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda det av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga ändamålet.

Om vi behöver behandla dina personuppgifter för ett syfte som inte är relaterat till det syfte för vilket vi samlade in dina personuppgifter, kommer Vi att meddela dig och Vi kommer även att förklara den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med det som angetts ovan, där detta krävs eller är tillåtet enligt lag.

6. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

 1. Tredje parter

   För att Vi ska kunna fullföra våra åtaganden kan Vi komma att överföra personuppgifter till tredje parter. Tredje parter kan vara andra bolag inom Cemex koncernen. För det fall Vi säljer verksamheten eller köper en verksamhet kan Vi också komma att lämna ut dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare.

  Tredje parter som Cemex lämnar ut personuppgifter till kommer endast att behandla personuppgifterna för de ändamål som nämns i denna Integritetspolicy. Cemex har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa tredje parter. Samtliga tredje parter som Cemex har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med uppfyller kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning.

 2. Tredjelandsöverföringar

Cemex strävar alltid efter att personuppgifter behandlas inom EU/EES men vid en eventuell överföring av personuppgifter utanför EU/EES kommer Cemex alltid att iaktta tillämplig dataskyddslagstiftning avseende tredjelandsöverföringar.

Cemex kommer endast att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES under förutsättning att

 1. det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen,
 2. Cemex säkerställer att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt tillämplig dataskyddslagstiftning; eller
 3. om något annat undantag enligt tillämplig dataskyddslagstiftning föreligger.

7. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Cemex vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken och för att skydda de personuppgifter som Vi behandlar mot personuppgiftsincidenter. Endast den personal hos Cemex som behöver tillgång till personuppgifterna, för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster, har tillgång till dem. De är vidare skyldiga att iaktta sekretess. För det fall en personuppgiftsincident inträffar kommer Cemex, så snart Vi har fått kännedom om den, att utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta registrerade personer i enlighet med bestämmelserna i tillämplig dataskyddslagstiftning.  

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos Cemex, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras hos och behandlas av Cemex. 
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Cemex behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Inge klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Det är viktigt att dina personuppgifter som behandlas av Cemex är korrekta och uppdaterade. Därför är det av vikt att du kontaktar Cemex för det fall dina personuppgifter ändras.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter eller begära att Vi överför dina personuppgifter till annan part, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige skriftligen.

Vi kan behöva inhämta kompletterande personuppgifter från dig i syfte att kunna identifiera dig och på så sätt säkerställa din rättighet att få tillgång till de personuppgifter som begärs ut (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.

9. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Vid större förändringar kommer vi att informera om ändringarna på lämpligt sätt, exempelvis genom att hänvisa dig till den uppdaterade Integritetspolicy på vår webbplats. 

10. KONTAKTA OSS

Vid eventuella frågor om denna Integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter ber Vi dig att kontakta oss:

Telefon:          040-317550

E-post:           andreas.liikane@cemex.com


Terminaler, kontor och fabriker

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open